Våra tjänster

Experter på bokföring i Stockholm - våra tjänster

Olika företag har olika behov - vi anpassar vår tjänst därefter. Vi är specialister på många områden inom ekonomisk administration och kan vara till hjälp vid minsta osäkerhet. Oavsett huruvida ert lilla eller medelstora företag har behov av ekonomisk rådgivning, bokföring eller administration, kan vi garantera kundanpassad service och professionalitet.

Men vad exakt erbjuder vi för tjänster? Nedan har vi sammanfattat de ärenden vi vanligtvis blir anlitade för. Tveka inte att höra av dig för mer information!

Årsbokslut

För ditt företag så är årsbokslutet en mycket viktig del av verksamheten. Årsbokslutet fungerar dels som en informationskälla och dels som en grundläggande faktor då banker, leverantörer och kreditinstitut ska bedöma företagets kreditvänlighet. Anlitar du oss kan vi säkerställa ett kvalitativt utfört bokslut.

För att i realtid skapa kontinuerligt pålitliga siffror så kan vi också upprätta löpande månadsbokslut av samtliga balanskonton. Tack vare detta så minimeras arbetet med årsboksluten; genom att det löpande utförs ett avstämningsarbete med god dokumentation så effektiviseras hela processen.

Vi lägger stor vikt på att årsbokslutet ger en rättvis bild av er verksamhets ställning och resultat. Det gör vi genom att: Enligt god redovisningssed upprätta kompletta period- och årsbokslut. Se till att bokslutet är ändamålsenligt dokumenterat samt levererat i god tid. Garantera att årsbokslut samt årsredovisning hanteras på korrekt sätt, genom vår erfarenhet och biträde vid revision.

Lönehantering och administration

Behöver ni hjälp med löneadministration? Tillsammans kommer vi fram till ansvarsfördelning. Vi garanterar en snabb och effektiv hantering av löner och där insyn förhindras. Vid behov kan vi sköta om hela er löneadministration där vi antingen skickar ut lönespecifikationer, utbetalningar eller båda till varje anställd. Underlagen till de månatliga skattedeklarationerna tas också fram. Dessa kontrolleras och stäms av med bokföringen innan det är dags för deklarationen. Givetvis så sköter vi även de årliga kontrolluppgifterna i samband med detta. De lagstadgade reglerna och eventuella kollektivavtal som ert företag har följs givetvis.

Outsourcing, eller utkontraktering

Outsourcing är en affärspraxis där ett företag anlitar ett annat företag eller extern part för att hantera vissa uppgifter, funktioner eller tjänster som vanligtvis har utförts internt av företagets egna anställda och personal.

I en alltmer konkurrensutsatt affärsmiljö står många företag inför utmaningen att hålla kostnader nere samtidigt som de vill upprätthålla kvaliteten och servicen. I sådana fall är outsourcing en effektiv lösning för att uppnå dessa mål. Att navigera i detta landskap kan dock vara en överväldigande uppgift. Det är här vi kommer in. En av våra tjänster är att tillhandahålla expertis och rådgivning i alla skeden av outsourcingprocessen.

Löpande bokföring

Vi genomför löpande bokföring i enlighet med gällande lagar och regler. Vi kan bistå med allt inom bokföringen. Exempelvis genom att sköta all hantering och bokföring av kvitton, hantera leverantörsfakturor, upprätta kundfakturor eller genom att sköta er momsredovisning. Behöver ni hjälp med att sköta ert bolags betalningsfunktion och hantera in- och utgående betalningsflöden kan vi hjälpa till. Detta gör det möjligt för er att minimera administrationen och därmed effektivisera er kärnverksamhet.

Genom god kommunikation med banken minskas den nedlagda tiden för redovisningskonsulten, samt risken för eventuella felaktigheter. Vi ser dagligen över och har kontroll över företagets in- och utbetalningar.

Beroende på ert företags storlek, omsättning och vilka delar av bokföringen ni sköter på egen hand, tar vi fram en lösning som passar för er.

Digital redovisning

I den digitala tidsåldern är effektivisering en nyckel för att stärka företagets konkurrenskraft. För att hjälpa er att frigöra tid och resurser erbjuder vårt företag innovativa lösningar inom digital ekonomisk redovisning.

Från fakturahantering och bokföring till detaljerad finansiell rapportering. Vårt omfattande utbud av tjänster säkerställer att er information är exakt, uppdaterad och lättillgänglig. Vi förstår även vikten av säkerhet i den digitala världen. Med anledning av den stora mängden känslig information som vi hanterar är dataskydd en stor del av vår digitala verksamhet.

Vårt engagemang för att anpassa våra tjänster efter era specifika behov garanterar en smidig övergång och fortsatt stöd, vilket gör det möjligt för er att fokusera på att utveckla ert företag.

Deklaration

Genom att välja oss ser vi till att din deklaration innehåller alla nödvändiga uppgifter. I samband med detta räknar vi ut företagets slutliga skatt och ger även råd om eventuella kompletteringsbetalningar.

Vi hjälper både fysiska och juridiska personer med deklarationen. Till de senare räknas aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser samt ideella och ekonomiska föreningar. För dessa gäller aningen annorlunda regler. Det är räkenskapsåret som styr när deklarationen ska lämnas in, huruvida den ska lämnas in elektroniskt eller via papper spelar också in. Tidpunkterna för deklarationen spelar en stor roll när kvarskatten ska vara betald, samt när slutskattebeskedet kommer.

Specialister på ekonomisk rådgivning i Stockholm