Våra tjänster

Våra tjänster

Alla företag har olika behov. Beroende på ert företags storlek, omsättning och vilka delar av bokföringen ni sköter på egen hand, tar vi fram en lösning som passar för er. Om vi nedan kortfattat går igenom de tjänster som vi kan hjälpa ditt företag med så ser det ut enligt följandel

Här är våra tjänster från A till Ö. Nedan kan du läsa mer om de olika bokföringstjänsterna vi kan erbjuda.

 • Aktieägaravtal
 • Avstämningar och månadsrapportering
 • Bolagsbildning
 • Bolagsfrågor
 • Bolags- och styrelseändringar
 • Budgetering
 • Deklarationer företag
 • Deklarationer privatpersoner
 • Delårsbokslut
 • Ekonomisk rådgivning
 • Fakturering
 • Företagsanalys
 • Företagsrådgivning
 • Inkassoärenden
 • Kontakter med myndigheter
 • Kundreskontra
 • Leverantörsreskontra med betalningsservice
 • Löneredovisning
 • Löpande bokföring
 • Moms och skattedeklarationer
 • Nyföretagande
 • Skatterådgivning
 • Årsbokslut
 • Årsredovisningar

 Interimkonsult

Vi kan hjälpa till när ditt företag behöver förstärkning på ekonomiavdelningen på grund av sjukdom. föräldraledighet eller någon annan anledningen. Oavsett om organisationen behöver redovisninskonsult, controller eller ekomomichef så har vi kunskapen och flexibiliteten att täcka upp och förstärka. 

Ekonomisk rådgivning

Att driva ett företag innebär att man måste hålla sig uppdaterad inom frågor som rör både skatter och juridik. Här kan vi fylla en viktig funktion för ert företag. Tack vare den kunskap som finns internt hos oss samt våra många samarbetspartners så kan vi erbjuda kvalificerad rådgivning inom områden såsom exempelvis dessa:

 • Inkomstdeklarationer
 • Redovisningsfrågor
 • Skattefrågor
 • Ekonomiska analyser
 • Biträde vid myndighetskontakter
 • Ekonomistyrning, budget och likviditetsplanering
 • Årsredovisningar, koncernredovisningar, bokslut

 

Professionell rådgivning är för många företag och entreprenörer en absolut nödvändighet och här är vi redo att bistå Er.

Vi kan även hjälpa till med att rapporter och analyser av Ert företag.

Detta är ett utmärkt komplement till tjänsten redovisning och innebär att Ni får en egen ekonomichef vars analyser av Ert företags utveckling  löpande skapar ett beslutsunderlag för hela företaget. Här kan vi bistå med bland annat budgetuppföljning, kassaflödesanalys, likviditetsprognoser samt med löpande analys av företagets utveckling. Vidare så bistår vi gärna vid styrelse- och ledningsmöten med våra relevanta ekonomiska rapporter.

Själva syftet med dessa rapporter är att förenkla för Er och ge Ert företag nödvändiga och pålitliga underlag från vilka ni kan fatta era strategiska och taktiska beslut utifrån. En förutsättning är dock att ni redan anlitat oss för er bokföring; detta för att säkerställa att vi har korrekt information om företaget

Bokslut

För att i realtid skapa kontinuerligt pålitliga siffror så kan vi upprätta löpande fullständiga månadsbokslut av samtliga balanskonton. Tack vare detta så minimeras arbetet med årsboksluten; genom att det löpande utförs ett avstämningsarbete med god dokumentation så effektiviseras hela processen.

För ditt företag så är bokslutet en oerhört viktig del av verksamheten. Bokslutet fungerar dels som en informationskälla och dels som en grundläggande faktor då banker, leverantörer och kreditinstitut ska bedöma företagets kreditvänlighet. Att anlita oss säkerställer god kvalitet.

Vi lägger stor vikt på att bokslut upprättade av oss ger en rättvisande bild av er verksamhets ställning och resultat. Det gör vi genom:

 • Att enligt god redovisningsed upprätta kompletta period- och årsbokslut.
 • Vi ser till att bokslutet är ändamålsenligt dokumenterat samt levererat i god tid.
 • Att vi – tack vare vår erfarenhet och biträde vid revision – kan garantera att bokslut samt årsredovisning hanteras på korrekt sätt.

 

Löpande bokföring

Vi genomför löpande bokföring i enlighet med gällande lagar och regler. Inom löpande bokföring så kan vi bistå med allt, exempelvis genom att sköta all hantering och bokföring av kvitton, genom att hantera leverantörsfakturor, upprätta kundfakturor och genom att sköta Er momsredovisning. Vi kan även sköta ert bolags betalningsfunktion och hantera in- och utgående betalningsflöden. Det gör det möjligt för er att minimera administrationen samt effektivisera era flöden.

Tack vare kopplingar till bankcentralen så minimeras den nedlagda tiden för redovisningskonsulten och även risken förfelaktigheter minimeras genom denna koppling, där vi dagligen kan se över och ha kontroll över företagets in- och utbetalningar.

Löneadministration

Vi skräddarsyr rutiner och funktioner för ert företag och utifrån de behov ni har. Tillsammans med kommer vi fram till ansvarsfördelning. Vi garanterar en snabb och effektiv hantering av löner och där insyn förhindras. Vi kan sköta om hela er löneadministration där vi skickar ut lönespecifikationer till varje anställd – här kan vi även sköta utbetalningarna. 

Vi tar fram underlagen till de månatliga skattedeklarationerna – dessa kontrolleras och stäms av med bokföringen innan det är dags för deklarationen. Givetvis så sköter vi även de årliga kontrolluppgifterna i samband med detta.

Vi följer de lagstadgade reglerna och de eventuella kollektivavtal som ert företag har.

Årsredovisning

Alla aktiebolag måste – enligt lag – upprätta en årsredovisning och skicka denna till Bolagsverket. Vi kan självklart hjälpa ert företag med det arbetet. Vi säkerställer att er årsredovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och att den följer etablerad normgivning samt är anpassad efter den bransch där ni har er verksamhet inom. Detta inför ert bolags årsstämma.

En årsredovisning ska bestå av fyra delar som ser ut som följer:

 • Balansräkning: den ska visa er ekonomiska ställning, ert egna kapital, era tillgångar samt era skulder vid en viss tidpunkt – en tidpunkt som ofta innebär den sista dagen på räkenskapsåret.
 • Resultaträkning: Den visar ert företags resultat genom en sammanställning av intäkter och kostnader under räkenskapsåret.
 • Noter: Fungerar som upplysningar. I det här fallet upplysningar om hur tillgångar och skulder värderats, hur man gjort avskrivningar och nedskrivningar samt vad anskaffningsvärdet för dessa avskrivningar var.
 • Förvaltningsberättelse: En översikt av företagets resultat, ställning och verksamhet återges i en förvaltningsberättelse; detta av det som inte återges i resultaträkning och balansräkning – exempelvis betydande händelser eller vilken utveckling man haft.

 

Deklaration 

Vi säkerställer att din deklaration innehåller alla nödvändiga uppgifter och i samband med deklarationen så räknar vi ut Din eller ditt företags slutliga skatt. Vi ger i samband med detta även råd om eventuell kompletteringsinbetalning.

Vi hjälper både fysiska och juridiska personer med deklarationen. Till de senare räknas aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser samt ideella och ekonomiska föreningar. För dessa gäller lite annorlunda regler och det är räkenskapsåret som styr när deklarationen ska lämnas in; samt om den ska lämnas in elektroniskt eller via papper. Deklarationstidpunkterna spelar en stor roll när kvarskatten ska vara inbetald samt när slutskattebeskedet kommer.

Experter på redovisning i Stockholm